Komornik Sądowy Czechowice

przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Wojciech Zawada

}

Godziny otwarcia

Pon – czw 8.30 – 15.30
Piątek 8.00 – 14.00

Komornik przyjmuje we wtorki
w godzinach: 11.00-15.00

Kontakt

Telefon: 32 32 100 15
Komórka: 722 226 222
Fax: 32 739 07 41
E-mail:
wojciech.zawada@komornik.pl

Rachunek bankowy

44 1600 1462 1837 5138 2000 0001

Konto w BGŻ BNP Paribas S.A.
Wpłaty zagraniczne:
Nr BIC/SWIFT: PPABPLPK

Adres

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 83

komornik Czechowice-Dziedzice

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Wojciech Zawada posiada uprawnienie do prowadzenia egzekucji na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z treścią  art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy

o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Według art. 8 ust. 6 w/w. ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.

 

Wojciech Zawada

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Kancelaria Komornicza w Czechowicach-Dziedzicach

 

Niniejsze strony mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Komornik sądowy - Wojciech Zawada

Co to jest tytuł wykonawczy?

Do wszczęcie postępowania egzekucyjnego niezbędny jest tytuł wykonawczy.

Tytułem egzekucyjnym jest prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenie sądu lub referendarza sądowego, zawarte przed sądem ugody; wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed sądem polubownym; ugoda zawarta przed mediatorem; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej jak np. akt notarialny, którym dłużnik poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty kwoty pieniężnej.

Co do zasady tytuł wykonawczy powinien być zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności, która określa jakie świadczenie ma być spełnione i zakres egzekucji oraz wskazujące czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne czy jako natychmiast wykonalne.

Tytuł wykonawczy może być również wystawiony przez sąd w formie elektronicznej i znajduje się w EPU tj. Elektroniczne Postępowania Upominawcze.

 

Co trzeba zrobić aby wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć (osobiście lub przesłać za pomocą poczty) do kancelarii komornika oryginał tytułu wykonawczego z wypełnionym wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (link do wniosku). Obecnie nie jest wymagane wskazanie sposobów egzekucji we wniosku. Jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy na temat majątku dłużnika może zlecić komornikowi jego poszukiwanie.

 

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który ma pomóc wierzycielowi wyegzekwować zasądzone należności od dłużnika. Komornik wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu.

 

Jak ustalić właściwość komornika?

Komornik sądowy działa przy swoim sądzie rejonowym, jednak poza egzekucja z nieruchomości może prowadzić postępowanie przeciwko dłużnikowi mieszkającemu na terenie całej Polski z takich składników majątkowych jak: rachunki bankowe, ruchomości, wierzytelności, prawa majątkowe, papiery wartościowe.

We wniosku o przeprowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi mieszkającemu poza właściwościa sądu rejonowego w Pszczynie należy zaznaczyć, że korzysta się z wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

 

Czy wierzyciel pokrywa wynagrodzenie komornika za prowadzenie postępowania egzekucyjnego?

Nie. Komornik pobiera opłatę stosunkową od każdej wpłaty czy potrącenia od dłużnika tzn. Od wartości określonego w tytule wykonawczym.

 

Jakie wyróżnia się sposoby egzekucji?

  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę
  • egzekucja z ruchomości
  • egzekucja z rachunku bankowego
  • egzekucja z wierzytelności
  • egzekucja z praw majatkowych
  • egzekucja z nieruchomości

Wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego sposobu prowadzenia egzekucji poza egzekucją z nieruchomości. Wobec powyższego  wniosek egzekucyjny bez wskazywania sposobów czy też mienia dłużnika umożliwia komornikowi wszczęcie oraz prowadzenie egzekucji ze wszystkich dopuszczalnych sposobów jak i składników majątkowych dłużnika.

 

Co to jest zaliczka na wydatki gotówkowe?

Zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zaliczka przeznaczana jest na koszty korespondencji, koszty uzyskiwania informacji o dłużniku (ZUS, US, KW, OGNIVO i in.).

Poza tym koszty transportu specjalistycznego, należności biegłych i in.

 

Czy komornmik jest w stanie ustalić czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości na terenie całej Polski?

Tak. Komornik sadowy posiada dostęp do bazy ksiąg wieczystych, gdzie można ustalic po numerze pesel dłużnika czy jest właścicielem/użytkownikiem nieruchomości na terenie całego kraju.

Poza tym komornik może za darmo ustalić czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości na terenie powiatu pszczyńskiego.

 

W jaki sposób komornik ustala majątek dłużnika?

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika zgodnie z art. 801 1 kpc.

Poszukiwanie majątku dłużnika oznacza ustalenie czy dłużnik posiada rachunek bankowy, pojazd, nieruchomość, wierzytelności czy jest zatrudniony, przeprowadza czynności terenowe.

Komornik korzysta z następujących systemów:

  • CEPIK – ustalenie czy dłużnik posiada pojazdy mechaniczne,
  • CBDKW – ustalenie czy dłużnik jest właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości,
  • ZUS – ustalenie źródeł dochodów,
  • OGNIVO – ustalenie w którym banku dłużnik posiada rachunek bankowy,

Rewir Sądu Rejonowego w Pszczynie,
Wybrane kody pocztowe dla niżej wskazanych miejscowości:

Gmina Pszczyna : 43-200, 43-211, 43-229, 43-215, 43-241, 43-245,43-243
Gmina Miedźna : 43-227, 43-225
Gmina Suszec : 43-267, 43-262, 43-265
Gmina Goczałkowice : 43-230
Gmina Czechowice-Dziedzice : 43-502, 43-518, 43-516
Gmina Bestwina : 43-512, 43-514