Dla wierzyciela

Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy, który wierzyciel powinien złożyć w oryginale. Strony mogą składać w toku postępowania wnioski: ustnie do protokołu lub na piśmie. We wniosku o wszczęcie egzekucji można wskazać kilka sposobów prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi.
Należy również pamiętać, że wniosek o wszczęcie egzekucji powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego, które są wskazane w art. 126 kpc.

Zgodnie z art 10 uoks, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium apelacji województwa śląskiego, z wyjątkiem spraw o egzekucje z nieruchomości oraz spraw,w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika. (art. 10 uoks). link oświadczenie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Wojciech Zawada posiada uprawnienie do prowadzenia egzekucji na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek egzekucyjny KM (sprawy cywilne)

Wniosek egzekucyjny KMP (sprawy alimentacyjne)

ID kancelarii e-sąd 2388

UWAGA: Wnioski egzekucyjne wraz oryginałem tytułu wykonawczego, jak również pozostałe wnioski i pisma w sprawach należy składać osobiście w godzinach pracy kancelarii lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres kancelarii.
Wnioski egzekucyjne wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) należy kierować do tut. kancelarii za pośrednictwem e-sądu.
W celu prawidłowej identyfikacji dłużników prosimy o podawanie we wnioskach i pismach egzekucyjnych danych personalnych dłużnika, np. PESEL, NIP, REGON, data urodzenia, imiona rodziców.
W przypadku gdy wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z odpisem dla strony przeciwnej.

Wojciech Zawada

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Kancelaria Komornicza w Czechowicach-Dziedzicach

 

Niniejsze strony mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Komornik sądowy - Wojciech Zawada